อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO 1602 I2C LCD x 1
  • OSOYOO Temperature and humidity module x 1
  • OSOYOO 4-pin PnP cable x 1
  • OSOYOO 3-pin PnP cable x 1

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อโมดูล 1602 LCD ในช่อง SCL/SDA 
  • เชื่อมต่โมดูล Temperature and humidity ในช่อง P8

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอน 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ I2C_LCD1602

ขั้นตอนที่ 2 ลากบล็อค LCD initialize with Address 0 มาไว้ภายในบล็อค on start

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่หมวดหมู่ I2C_LCD1602 จากนั้นลากบล็อค turn off backlight มาวางไว้ภายในบล็อค on start 

ขั้นตอนที่ 4 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาไว้ภายในบล็อค on start

ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊กที่หมวดหมู่ I2C_LCD จากนั้นลากบล็อค turn on backlight มาวางไว้ภายในบล็อค on start

ขั้นตอนที่ 6 ลากบล็อค show string hello at x0 y0 มาวางไว้ภายในบล็อค on start

ขั้นตอนที่ 7 ลากบล็อค show string hello at x0 y0 มาไว้ภายในบล็อค on start เพิ่มอีก 1 บล็อค

ขั้นตอนที่ 8 เปลี่ยนคำว่า Hello เป็น OSOYOO DHT11 และเปลี่ยนค่า y เป็น 1

ขั้นตอนที่ 9 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาไว้ภายในบล็อค on start และเปลี่ยนค่าเป็น 2000

ขั้นตอนที่ 10 คลิ๊กที่หมวดหมู่ I2C_LCD จากนั้นลากบล็อค clear LCD มาไว้ภายในบล็อค on start 

ขั้นตอนที่ 11 คลิ๊กที่หมวดหมู่ I2C_LCD จากนั้นลากบล็อค show string hello at x0 y0 มาไว้ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 12 คลิ๊กที่หมวดหมู่ I2C_LCD จากนั้นลากบล็อค show number 10 at x0 y0 มาวางไว้ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 13 คลิ๊กที่ Extensions จากนั้นพิมพ์คำว่า IOT จากนั้นเลือก iot-environment-kit

ขั้นตอนที่ 14 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Octopus

ขั้นตอนที่ 15 เลือก more จากนั้นลากบล็อค value of dht11 at pin มาวางไว้ภายในบล็อค show number 10

ขั้นตอนที่ 16 เปลี่ยนค่า pin เป็น P8 และเปลี่ยนค่า x เป็น 6

ขั้นตอนที่ 17 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาไว้ภายในบล็อค forever และเปลี่ยนค่าเป็น 2000

ขั้นตอนที่ 18 คลิ๊กขวาเลือก Duplicate 3 บล็อคตามรูป จากนั้นเปลี่ยนค่าตามตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 19 คลิ๊กที่หมวดหมู่ I2C_LCD จากนั้นลากบล็อค clear LCD มาวางไว้ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 20 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง