อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO 1602 I2C LCD x 1
  • OSOYOO 4-pin PnP cable x 1

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อโมดูล 1602 I2C LCD ในช่อง SCL/SDA

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่ปุ่ม Advanced จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Extensions

ขั้นตอนที่ 2 ในช่องค้นหา พิมพ์ LCD1602

ขั้นตอนที่ 3 จะพบกับหมวดหมู่ I2C_LCD1602

ขั้นตอนที่ 4 ลากบล็อค LCD initialize with Address 0 มาไว้ภายในบล็อค on start

ขั้นตอนที่ 5 ลากบล็อค turn off backlight มาวางไว้ด้านล่างสุดของบล็อค on start

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาวางไว้ด้านล่างสุดภายในบล็อค on start จากนั้นเปลี่ยนค่าเป็น 500

ขั้นตอนที่ 7 คลิ๊กที่หมวดหมู่ I2C_LCD1602 จากนั้นลากบล็อค turn on backlight มาวางไว้ภายในบล็อค on start

ขั้นตอนที่ 8 ลากบล็อค show string hello at x0 y0  มาวางไว้ภายในบล็อค on start

ขั้นตอนที่ 9 ในแนวแกน x มี 16 ช่อง คือช่องที่ 0  – 15 ในแนวแกน y มี 2 ช่อง คือ 0 – 1  

ขั้นตอนที่ 10 ลากบล็อค show string hello at x0 y0 มาวางไว้ภายในบล็อค on start 

ขั้นตอนที่ 11 เปลี่ยนข้อความตามรูป

ขั้นตอนที่ 12 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาวางไว้ภายในบล็อค on start และเปลี่ยนค่าเป็น 2000

ขั้นตอนที่ 13 คลิ๊กที่หมวดหมู่ I2C_LCD1602 จากนั้นลากบล็อค clear LCD มาวางไว้ภายในบล็อค on start

ขั้นตอนที่ 14 ลากบล็อค show number 10 at x0 y0 มาวางไว้ภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 15 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Math จากนั้นลากบล็อค pick random 0 to 10 มาวางไว้ภายในบล็อค show number และเปลี่ยนค่าจาก 10 เป็น 9

ขั้นตอนที่ 16 คลิ๊กขวาที่บล็อค pick random จากนั้นเลือก Duplicate ตามรูป

ขั้นตอนที่ 17 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค pause(ms) มาไว้ภายในบล็อค forever และเปลี่ยนค่าเป็น 100

ขั้นตอนที่ 18 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง