อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลอง

  • บอร์ด BBC micro:bit x 1
  • สาย Micro USB x 1
  • คอมพิวเตอร์ x 1
  • บอร์ดเสริม OSOYOO Plug&Plan(PnP) x 1
  • OSOYOO Photoresistor module x 1
  • OSOYOO LED module x 1
  • OSOYOO 3-pin PnP cable x 2

เริ่มต้น

  • เชื่อมต่อ Photoresistor Module ในช่อง P0 และเลื่อนสวิตช์จาก D ไปที่ A
  • เชื่อมต่อ LED module ในช่อง P1

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

เปิดบราวเซอร์ ไปที่ https://makecode.microbit.org จะพบกับหน้าต่างโปรแกรม MakeCode for micro:bit จากนั้นคลิ๊กที่ New Project

ขั้นตอนที่ 1 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Make a Variable ในหน้าต่าง New Variable พิมพ์ข้อความ reading จากนั้นคลิ๊กปุ่ม OK

ขั้นตอนที่ 2 ลากบล็อค set number to 0 มาไว้ภายในบล็อค forever และเปลี่ยนค่า set เป็น reading

ขั้นตอนที่ 3 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Advanced จากนั้นคลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค analog read pin P0 มาวางไว้แทนค่า 0 ที่อยู่ภายในบล็อค set reading to 0 

ขั้นตอนที่ 4 ลากบล็อค set reading to 0 มาวางไว้ภายในบล็อค forever จากนั้นสร้างตัวแปรใหม่ชื่อ number

ขั้นตอนที่ 5 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Math จากนั้นลากบล็อค square robot 0 มาวางไว้แทนค่า 0 ภายในบล็อค set number to 0 จากนั้นเลือกเป็น integer ÷

ขั้นตอนที่ 6 คลิ๊กที่หมวดหมู่ variable จากนั้นลากบล็อค reading มาวางไว้ภายในบล็อค integer ÷ และเปลี่ยนค่า 0 เป็น 50

ขั้นตอนที่ 7 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Basic จากนั้นลากบล็อค show number 0 มาวางไว้ด้านล่างสุดภายในบล็อค forever

ขั้นตอนที่ 8 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้นลากบล็อค number มาวางแทนที่ค่า 0 ภายในบล็อค show number  0 

ขั้นตอนที่ 9 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นลากบล็อค if-then-else มาวางไว้ด้านล่างสุดภายในบล็อค forever 

ขั้นตอนที่ 10 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Logic จากนั้นคลิ๊กที่ Comparison จากนั้นลากบล็อคใดก็ได้ที่อยู่ภายใน Comparison มาวางภายในบล็อค if-then-else และเลือกเป็น >

ขั้นตอนที่ 11 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Variables จากนั้นลากบล็อค number มาวางไว้ในช่องแรกของบล็อค comparison > และเปลี่ยนค่าของบล็อค comparison ช่องที่สองเป็น 5 

ขั้นตอนที่ 12 คลิ๊กที่หมวดหมู่ Pins จากนั้นลากบล็อค digital write pin P0 to 0 มาวางไว้ในช่อง then ภายในบล็อค if-then-else จากนั้นเปลี่ยนค่า 0 เป็น 1

ขั้นตอนที่ 13 คลิ๊กขวาที่บล็อค digital write pin P1 to 1 จากนั้นเลือก Duplicate จากนั้นลากบล็อคใหม่มาไว้ในช่อง else ภายในบล็อค if-then-else และเปลี่ยนค่าจาก 1 เป็น 0

ขั้นตอนที่ 14 ดาวน์โหลดไฟล์ .hex และคัดลอกไปยังไดร์ MICROBIT 

ตัวอย่าง